ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางฉลวย สังขวิจิตร
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวจารุณี ปิ่นแก้ว
ครู คศ.2

นางสาวรุ่งไพลิน ศรีเทพ
ครู คศ.1