ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางฉลวย สังขวิจิตร
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวเบญจมาศ เชื้อสุวรรณ์
ครูผู้ช่วย

นางสาวรุ่งไพลิน ศรีเทพ
ครู คศ.1