ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย

พันธกิจ

                         1.ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรมจริยธรรม  และคุณลักษณะที่พึงประสงค์

                         2.ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  บูรณาการนำความรู้คู่คุณธรรม

                         3.พัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาให้มีเพียงพอ  และมีความพร้อมควบคู่เทคโนโลยี

                         4.พัฒนาระบบบริหาร  การจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่เน้นการมีส่วนร่วม

เป้าประสงค์

“มุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนเป็นคนดี  เก่ง  และมีความสุข  ดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”

คำขวัญของโรงเรียน

ศึกษาดี  มีวินัย  ใฝ่คุณธรรม  นำเทคโนโลยี