ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายสิทธิไชย จิตต์รังษี
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นางสุพิชชา เมืองเล็ก
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1