ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางจรัสศรี ชัยหา
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางอารมณ์ จันทร์สร้อยงาม
ครู คศ.3

นางพจนีย์ เกาะมุก
ครู คศ.2

นางสาวภาวิณี ชูใจ
ครู คศ.1

นางชัชฎา ห้วยลำโก
ครู คศ.1

นางสาวจุฑารัตน์ ฐิตะฐาน
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/0