ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสุมาลี พ่วงสำราญ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางจรัสศรี ชัยหา
ครู คศ.2

นางอารมณ์ จันทร์สร้อยงาม
ครู คศ.3

นางพจนีย์ เกาะมุก
ครู คศ.2

นางสาวภาวิณี ชูใจ
ครู คศ.1

นางชัชฎา ห้วยลำโก
ครู คศ.1