ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางฉวีวรรณ บุญมา
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางอรัญญา ปิ่นแก้ว
ครู คศ.2

นางสาวศศิกาญจน์ ฉายแสงเดือน
ครู คศ.1

นางสาวอัจฉรา ทองด้วง
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/0