ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางอรัญญา ปิ่นแก้ว
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นายเจตนิพัทธ์ นิลสวิท
ครู คศ.1

นางสาวสุรีย์พร จิตรกิตติโชติ
ครู คศ.1

นางสาวอัจฉรา ทองด้วง
ครู คศ.1

นายวชิรวิชญ์ พิชญพีรพล
ครู คศ.1