ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา

วิสัยทัศน์

โรงเรียนบ้านไชยราช เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้  
พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม  นำความรู้  มีทักษะ
ในการดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง