ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวขวัญใจ ไชยโคตร
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวเพชรลดา ชูศรี
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/0

นางสาวสุพัตรา หนูทองอินทร์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/0

นางสาวกุลวดี คงผอม
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/0

นางสาววรรณวิมล ใจสมุทร
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/0