ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวนิตยา พลเยี่ยม
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวขวัญใจ ไชยโคตร
ครู คศ.1

นางสาวเพชรลดา ชูศรี
ครู คศ.1

นางสาวสุพัตรา หนูทองอินทร์
ครู คศ.1

นางสาวกุลวดี คงผอม
ครู คศ.1

นางสาววรรณวิมล ใจสมุทร
ครู คศ.1