ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวนิตยา พลเยี่ยม
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวขวัญใจ ไชยโคตร
ครูผู้ช่วย

นางสาวเพชรลดา ชูศรี
ครูผู้ช่วย

นางสาวสุพัตรา หนูทองอินทร์
ครูผู้ช่วย

นางสาวกุลวดี คงผอม
ครูผู้ช่วย

นางสาววรรณวิมล ใจสมุทร
ครูผู้ช่วย