ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายพูลศักดิ์ พราหมณ์สงฆ์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางเวที ทวีทรัพย์
ครู คศ.1