ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายพูลศักดิ์ พราหมณ์สงฆ์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายเจตนิพัทธ์ นิลสวิท
ครู คศ.1

นางสาวสุรีย์พร จิตรกิตติโชติ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/0

นางเวที ทวีทรัพย์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/0