ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายบุญมา พ่วงสำราญ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไชยราช
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :