ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
เนื่อเพลงโรงเรียน
เนื่อเพลงโรงเรียน

เพลงมาร์ชโรงเรียนบ้านไชยราช

บ้านไชยราช โรงเรียนดี ศรีตำบล       นามมงคล อัตลักษณ์ดี มีความหมาย

เศรษฐกิจ พอเพียง เลี้ยงชีพได้          ฝึกผู้เรียน ให้เด่นดี มีวิชา

          สามัคคี มีวินัย ใฝ่คุณธรรม               กิจกรรม ประชาธิปไตย ล้ำเลอค่า

ส่งผู้เรียน เข้าแข่งขัน เพื่อพัฒนา                 ปฏิบัติ ตามค่านิยม ทุกประการ

          แดงเหลืองเฟื่องฟุ้งรุ่งเรือง               ระบือเลื่อง ลือไกล ใจห้าวหาญ

เกียรติยศ สั่งสม อุดมการณ์                       ดังดวงมาลย์ เพื่อมวลชน ใช่ตนเอง

          รักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์        ซื่อสัตย์ เสียสละ เป็นนิสัย

กตัญญู รู้บุญคุณ มีน้ำใจ                           วัฒนธรรม นำให้ ใฝ่เล่าเรียน

          จงมาเถิด เยาวชน ทั้งหลาย              ทั้งหญิงชาย จงได้ พากเพียร

บ้านไชยราช ต้องยิ่งใหญ่ ด้านผู้เรียน  การอ่านเขียน เก่งดี มีสุขใจ