ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายรัฐกิจ ศรีนวล
ครู คศ.1

ธวัลรัตน์ บูรพงศ์
ครูผู้ช่วย