ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวพรทิพย์ อรุณโรจน์
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวณุภาวี คงเกิด
ครู คศ.1

นายรัฐกิจ ศรีนวล
ครูผู้ช่วย