ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คำสั่งปฏิบัติงาน ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๘
คำสั่งปฏิบัติหน้าที่เวรยาม
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 96 KB
คำสั่งลูกเสือ ปี2558
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 203 KB
คำสั่งมอบหมายงานในหน้าที่
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 294 KB
คำสั่งวันภาษาไทย
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 83.5 KB
คำสั่งเขตรับผิดชอบในบริเวณโรงเรียนของนักเรียน
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 44.28 KB
คำสั่งสอบกลางภาค
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 84 KB
คำสั่งแต่งตั้งการปฏิบัติงานในหน้าที่และสนับสนุนการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 180.5 KB