ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายสามารถ ชัยหา
ตำแหน่ง : ประธานกรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายสกล จันทร์นาม
ตำแหน่ง : ผู้แทนผู้ปกครอง
ชื่อ-นามสกุล : นายเฉลิมพล แก้วสุวรรณ
ตำแหน่ง : ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ชื่อ-นามสกุล : นางศรัญญา วุฒิพงศ์วรากร
ตำแหน่ง : ผู้แทนองค์กรชุมชน
ชื่อ-นามสกุล : นายสมเกียรติ ตาทองศรี
ตำแหน่ง : ผู้แทนศิษย์เก่า
ชื่อ-นามสกุล : นายสมพงษ์ ทั่งศรี
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายธานี เชื้อทอง
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นางคนึง จันทิตย์
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นางจันสุดา ทั่งศรี
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายเวนิช วุฒิรัตน์
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายอำนวย คงพันธ์
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : พระอาจารย์มหาอิสระ กิตติปาโล
ตำแหน่ง : ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์
ชื่อ-นามสกุล : พระมงคล มงฺคโล
ตำแหน่ง : ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์
ชื่อ-นามสกุล : นางพจนีย์ เกาะมุก
ตำแหน่ง : ผู้แทนครู
ชื่อ-นามสกุล : นายบุญมา พ่วงสำราญ
ตำแหน่ง : กรรมการและเลขานุการ