ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศ เรื่อง การรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนบ้านไชยราช

ประกาศโรงเรียนบ้านไชยราช
*********************
เรื่อง การรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนบ้านไชยราช
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โรงเรียนบ้านไชยราชจึงได้เปิดช่องทางการรับสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ทางสื่อออนไลน์ ใน Website ของโรงเรียนบ้านไชยราช
ระหว่างวันที่ 3-12 พฤษภาคม 2563
---------------
Website ที่ www.banchairach.ac.th
---------------
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่สมัครเรียน ผ่านทางเว็บไซต์โรงเรียนบ้านไชยราช ในวันที่ 15 พฤษภาคม 2563
---------------
รายงานตัววันที่ 6-8 มิถุนายน 2563 (พร้อมยื่นเอกสารการสมัคร)

*****เอกสารประกอบการสมัคร****
1.สำเนาทะเบียนบ้านบิดา มารดา และนักเรียน (พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง)
2.สำเนาบัตรประชาชนบิดา มารดา และนักเรียน (พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง)
3.สำเนาทะเบียนบ้านผู้ปกครอง พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง (กรณีนักเรียนไม่ได้อยู่กับบิดา มารดา)
4.สำเนาบัตรประชาชนผู้ปกครอง พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง (กรณีนักเรียนไม่ได้อยู่กับบิดา มารดา)
5.สำเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1)
6.รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป
** เอกสารหลักฐาน ผู้สมัครต้องตรวจสอบและรับรองความถูกต้องของเอกสารหลักฐาน หากโรงเรียนตรวจพบว่าเอกสารหลักฐานที่ได้รับไม่ตรงหรือเป็นเท็จ ให้ถือว่าเป็นโมฆะและมีความผิดทางกฎหมาย**

-----------------------
หากมีข้อสงสัย ติดต่อ คุณครูอรัญญา ปิ่นแก้ว 087-1248270

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 03 พ.ค. 2563,08:51   อ่าน 204 ครั้ง