ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
แบบประเมิน SDQ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 888.5 KB 26
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2563 ZIP Archive ขนาดไฟล์ 4.86 MB 24
คำสั่ง มอบหมายงานในหน้าที่และงานสนับสนุนการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.02 MB 60
โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนบ้านไชยราช 2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 133.04 KB 88
มาตรฐานการจัดการศึกษาทางไกล สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขึ้นพื้นฐาน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.77 MB 86
คู่มือการประเมินคุณภาพ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 469 KB 80
แนวทางการเขียนรายงานSAR Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.55 MB 70
แนวทางการดำเนินการทดสอบ O-Net 103
คู่มือ TEPE Online Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1011.72 KB 88
การกำหนดค่าเป้าหมายการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.55 MB 94
รายงานผลการปฏิบัติงานและการประเมินตนเอง (SAR) 2558 ZIP Archive ขนาดไฟล์ 477.58 KB 93
แบบประเมินมาตรฐาน RAR Archive ขนาดไฟล์ 91.54 KB 136
งานประกันสถานศึกษา ปี 2557 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.28 MB 100
งานประกันสถานศึกษา ปี 2557 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.28 MB 105
งานประกันสถานศึกษา ปี 2557 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.28 MB 97
งานประกันสถานศึกษา ปี 2557 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.28 MB 127
งานประกันสถานศึกษา ปี 2557 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.28 MB 116
คำสั่งคณะกรรมประกัน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 200.86 KB 154
คำสั่งคณะกรรม ติดตามงาน ประกัน ปี 57 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 159.89 KB 124
กำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 149.66 KB 110
รายชื่อนักเรียนภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา2557 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 134.83 KB 1818
แบบกรอกข้อมูลสิ้นปี 2556 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 57.5 KB 224
โครงงานการใช้ภาษาไทยใน facebook ส่วนที่ 3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.31 MB 210
โครงงานการใช้ภาษาไทยใน facebook ส่วนที่ 2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.59 MB 205
โครงงานการใช้ภาษาไทยใน facebook Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 145.08 KB 2042
รายชื่อนักเรียนภาคเรียนที่1/2556 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 117.97 KB 505