ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
คำสั่ง มอบหมายงานในหน้าที่และงานสนับสนุนการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.02 MB 5
โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนบ้านไชยราช 2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 133.04 KB 41
มาตรฐานการจัดการศึกษาทางไกล สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขึ้นพื้นฐาน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.77 MB 47
คู่มือการประเมินคุณภาพ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 469 KB 40
แนวทางการเขียนรายงานSAR Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.55 MB 31
แนวทางการดำเนินการทดสอบ O-Net 60
คู่มือ TEPE Online Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1011.72 KB 38
การกำหนดค่าเป้าหมายการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.55 MB 54
รายงานผลการปฏิบัติงานและการประเมินตนเอง (SAR) 2558 ZIP Archive ขนาดไฟล์ 477.58 KB 49
แบบประเมินมาตรฐาน RAR Archive ขนาดไฟล์ 91.54 KB 93
งานประกันสถานศึกษา ปี 2557 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.28 MB 61
งานประกันสถานศึกษา ปี 2557 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.28 MB 58
งานประกันสถานศึกษา ปี 2557 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.28 MB 55
งานประกันสถานศึกษา ปี 2557 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.28 MB 88
งานประกันสถานศึกษา ปี 2557 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.28 MB 74
คำสั่งคณะกรรมประกัน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 200.86 KB 97
คำสั่งคณะกรรม ติดตามงาน ประกัน ปี 57 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 159.89 KB 79
กำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 149.66 KB 66
รายชื่อนักเรียนภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา2557 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 134.83 KB 1771
แบบกรอกข้อมูลสิ้นปี 2556 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 57.5 KB 183
โครงงานการใช้ภาษาไทยใน facebook ส่วนที่ 3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.31 MB 168
โครงงานการใช้ภาษาไทยใน facebook ส่วนที่ 2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.59 MB 159
โครงงานการใช้ภาษาไทยใน facebook Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 145.08 KB 1426
รายชื่อนักเรียนภาคเรียนที่1/2556 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 117.97 KB 459