ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
เอกลักษณ์/อัตลักษณ์
เอกลักษณ์/อัตลักษณ์
อัตลักษณ์ของผู้เรียน : มัธยัสถ์
เอกลักษณ์สถานศึกษา : วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง