ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
12 พ.ค. 57 เปิดเตรียมความพร้อมภาคเรียนที่ 1/2557
เปิดเตรียมความพร้อมภาคเรียนที่ 1/2557
คณะครู
05 พ.ค. 57 ประชุมผู้ปกครอง
โรงเรียนบ้านไชยราช/สุภาพ คณะครู